آموزش

آموزش کد گذاری روی بیسیم

ابتدا آموزش را از بیسیم GP338 موتورولا شروع میکنیم که از همه بیسیم ها، کد گذاری آن ساده تر است.

بیسیم GP338-GM338

برای گذاشتن کد روی بیسیم ابتدا بیسیم را خوانده و قسمت signalling سپس mdc system و mdc system-1

primary ID هر کدی که جلوی این گزینه قرار بگیرد و تنظیمات بعدی انجام شود ارسال میشود

لازم به توضیح است که این کد باید 4 رقمی تعریف شود و اعداد کمتر از 4 رقم ، سمت چپ رقم با صفر پر شود .مثال 54=0054 .

توضیح گزینه های داخل باکس PTT ID type

none= کد ارسال نمی شود

pre only =در ابتدای پیام کد ارسال میشود یعنی بعد از گرفتن کلید PTT

post only = در انتهای پیام کد ارسال میشود یعنی بعد از رها کردن کلید PTT

pre & post = در ابتدای و انتهای پیام کد ارسال میشود یعنی بعد از گرفتن کلید و بعد از رها کردن کلید PTT

توضیح گزینه های صفحه MDC system-1

BASIC

PTT sidetone =در صورت فعال بودن این گزینه همزمان با ارسال کد ، بوق زمینه برای ارسال کننده پیام ،ارسال میشود تا متوجه شود در زمان ارسال کد صحبتی نکند. درصورت مکالمه در حین ارسال کد، پیام ارسال نخواهد شد.

PTT short sidetone =در صورت فعال بودن این گزینه یک بوق کوتاه در ابتدای ارسال کد از بیسیم شنیده خواهد شد

PL transmit = ارسال کد pl

Radio Check decode =در صورت فعال بودن این گزینه فرد مقابل میتواند چک کند که این بیسیم روشن هست یا نه

Display Decode ID = در صورت فعال بودن این گزینه کد ارسال شده توسط طرف مقابل (کد بیسیم ) بر روی صفحه نمایشگر بیسیم دیده خواهد شد .

کدگذاری روی بیسیم GM339-GP339

بعد از اینکه اطلاعات بیسیم را خواندیم

قسمت signalling و گزینه encode sequence را انتخاب کنید و کد بیسیم را وارد کنید مثال :124