تعدادی از پروژه های اجرا شده

1- پروژه ارتباط استانی اداره کل منابع طبیعی استان خراسان رضوی

2- پروژه ارتباط بیسیم دیجیتال آتش نشانی شهرداری مشهد

3 – پروژه ارتباط دیجیتال استانی فوریت های پزشکی (اورژانس ) استان خراسان شمالی

4- پروژه ارتباط دیجیتال سازمان عمران شهرداری مشهد

5- ارتباط شبکه بیسیم آنالوگ سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد

6- پروژه انتقال بیسیم بر بستر VOIP تاکسی بیسیم 1800

7- راه اندازی شبکه بیسیم شرکت راهسازی متاراه (پروژه ساوه ،همدان ،رشت ،سبزوار)

8- راه اندازی شبکه بیسیم شرکت راهسازی طوس عامر(پروژه تربت حیدریه ، سرخس )

9- همکاری با شرکت گاز استان خراسان رضوی

10- پروژه ارتباط بیسیم دیجیتال آبفار استان خراسان شمالی

11- همکاری با استانداری خراسان رضوی و فرمانداریها و شهرداریهای استان